Sản phẩm nổi bật

Các sản phẩm của chúng tôi đa dạng về màu sắc cũng như chất liệu đá , nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu trang trí của khách hàng , mang đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng

Giáo pháp

NGHI THỨC CẦU XIN DƯỢC SƯ GIA HỘ

Ngày đăng : 07.07.2014 09:16:47 PM

NGHI THỨC CẦU XIN DƯỢC SƯ GIA HỘ (.PDF)

DƯỢC SƯ PHÁP ĐÀN

NGHI THỨC CẦU XIN DƯỢC SƯ GIA HỘ

Nam mô chư Phật thường trụ khắp mười phương

Nam mô Chính Pháp thường trụ khắp mười phương

Nam mô chư Tăng thường trụ khắp mười phương

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo Chủ  Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Dược Sư Như Lai  Bản Nguyện Công Đức Kinh

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu  Bồ Tát

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát

Nam mô Dược Vương Bồ Tát

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát

Nam mô Di Lặc Bồ Tát

Nam mô mười hai Nguyện lớn biến hóa thành mười hai vị Đại Tướng Dược Xoathống lãnh tám vạn bốn ngàn quyến thuộc Dược Xoa Hộ Pháp cứu độ chúng sinh

1_ Nguyện thứ nhất:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Thân sáng rực rỡ chiếu Pháp Giới

Tướng tốt trang nghiêm thân Trượng Phu

Khiến các hữu tình không khác Ta 

Nguyện xin Hoá Thần Kuṃbhīra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Kuṃbhīra svāhā (3 lần)

2_ Nguyện thứ hai:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Ánh sáng, Công Đức rất rộng lớn

Lưới lửa trang nghiêm hơn Nhật Nguyệt

Chúng sinh u minh đều mở sáng

Nguyện xin Hoá Thần Vajra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Vajra  svāhā (3 lần)

3_ Nguyện thứ ba:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Trí Tuệ, phương tiện vô biên lượng

Vật cần thọ dụng đều không tận

Không để chúng sinh có thiếu thốn.

Nguyện xin Hoá Thần Mihira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Mihira svāhā (3 lần)

4_ Nguyện thứ tư:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Khiến các Tà Hạnh trụ Chính Đạo

Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác

Đều dùng Đại Thừa mà an lập

Nguyện xin Hoá Thần Andira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Andira svāhā (3 lần)

5_ Nguyện thứ năm:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Vô biên hữu tình tu Phạm Hạnh

Đều khiến đầy đủ ba Tụ Giới

Giả sử có phạm, lại trong sạch

Nguyện xin Hoá Thần Majira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Majira svāhā (3 lần)

6_ Nguyện thứ sáu:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Hữu tình thân kém, chẳng đủ Căn

Nghe tên Ta xong, đủ các căn

Đoan chính, thông tuệ, không bệnh khổ

Nguyện xin Hoá Thần Śandira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Śandira svāhā (3 lần)

7_ Nguyện thứ bảy:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Hữu tình: mọi bệnh, nghèo túng, khổ

Danh hiệu của Ta thoáng qua tai

Thân tâm an vui, đủ của cải

Nguyện xin Hoá Thần Indra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Indra svāhā (3 lần)

8_ Nguyện thứ tám:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Người nữ bị trăm ác bức bách

Sinh tâm chán lìa, nghe tên Ta

Liền được chuyển thành thân Trượng Phu

Nguyện xin Hoá Thần Pajra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Pajra svāhā (3 lần)

9_ Nguyện thứ chín:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Khiến các hữu tình thoát lưới Ma

Thoát khỏi rừng rậm của Ngoại Đạo

Chính Kiến tu tập Hạnh Bồ Tát

Nguyện xin Hoá Thần Makura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Makura svāhā (3 lần)

10_ Nguyện thứ mười:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Hữu tình bị phép vua gây khổ

Với tai nạn khác ép thân tâm

Dùng uy thần Ta đều giải thoát

Nguyện xin Hoá Thần Siṇḍura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Siṇḍura svāhā (3 lần)

11_ Nguyện thứ mười một:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Hữu tình đói khát nhân tạo nghiệp

Ta cho ăn uống, thân no đủ

Sau dùng Pháp Vị, an vui hết

Nguyện xin Hoá Thần Catura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Catura svāhā (3 lần)

12_ Nguyện thứ mười hai:

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề

Hữu tình không chỗ dựa, nóng lạnh

Chuyên niệm tên Ta được quần áo

Vật trang nghiêm báu cũng đầy đủ

Nguyện xin Hoá Thần Vikarala cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ

Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành

Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc

Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con

Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Oṃ_ Vikarala svāhā (3 lần)

_Thập Nhị Dược Xoa Đại Kết Nguyện Thần Chú:

Mười hai Đại Tướng Dược Xoa

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa khắp nơi

Lòng Từ Bi nguyện nên lời

Giải trừ khổ nạn muôn loài chúng sinh

Tùy theo ước nguyện hữu tình

Thảy đều viên mãn ứng linh hộ trì

Namo ratna-trayāya

Namo kuṃbjīra, vajra, mehira, andira, majira, śandira, indra, pajra, makura, siṇḍura, catura, vikarala

Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya

Tadyathā: Oṃ_ bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya-rāja, bhaiṣaijya-samudgata svāhā (49 lần)

_Tán:

Dược Sư Như Lai

Thế Giới Lưu Ly

Từ Bi Hỷ Xả đều tuỳ nghi

Chuyển Pháp độ quần mê

Cúi đầu lễ, Quy Y

Ước Nguyện mãn mong cầu

Dược Sư Phật

Dược Sư Phật

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3 lần)

_Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Trong hết thảy thời đều an lành

Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ

Nguyện xin Thượng Sư thương nhiếp thọ

Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ

_Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui

Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não

Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi

Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần)