Sản phẩm nổi bật

Các sản phẩm của chúng tôi đa dạng về màu sắc cũng như chất liệu đá , nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu trang trí của khách hàng , mang đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng

Giáo pháp

DƯỢC SƯ PHẬT TÂM CHÚ

Ngày đăng : 07.07.2014 09:13:22 PM

DƯỢC SƯ PHẬT TÂM CHÚ (.PDF)

 

DƯỢC SƯ PHẬT TÂM CHÚ

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH 

Dược Sư Phật lại xưng là Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Y Vương Phật… là Giáo Chủ của Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông.

Đức Phật Dược Sư ở quá khứ: lâu xa kiếp siêng tu Phạm Hạnh (Brahma-caryā), từng phát 12 Nguyện lớn, nguyện vì chúng sinh giải trừ bệnh khổ, khiến đầy đủ các căn, thân tướng đoan chính, đầy đủ vật dụng giàu có, lìa các nạn đột ngột, đều được đến giải thoát. Do viên mãn 12 Nguyện lớn mà được thành Phật, hiện trụ ở Thế Giới Tịnh Lưu Ly.

_Tín ngưỡng Pháp Môn Dược Sư ở thời cổ đại cũng thịnh hành mười phần, Thệ Nguyện của Đức Phật Dược Sư chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có người: thân bị bệnh nặng, có sinh mệnh nguy hiểm, quyến thuộc ấy vì người bị bệnh nguy kịch, ngày đêm tận Tâm cúng dường lễ bái Đức Phật Dược Sư, đọc tụng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh 49 biến, thắp 49 ngọn đèn, làm bảy hình tượng của Dược Sư Như Lai, trước mỗi một Tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớn như bánh xe, cho đến 49 ngày ánh sáng chẳng dứt, làm phan màu ngũ sắc dài 39 gang tay, nên thả 49 loài chúng sinh thì có thể vượt qua nạn nguy ách, chẳng bị Quỷ ác ngang ngạnh bắt giữ

 

_Căn cứ vào Kinh Văn của Dược Sư Kinh ghi chép là: “Thời Đức Thế Tôn ấy nhập vàoTam Ma Địa (Samādhi) tên là Diệt Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não. Đã vào Định xong, ở trong Nhục Kế (Uṣṇīṣa) phóng ra ánh sáng lớn, trong ánh sáng diễn nói Đại Đà La Ni là: “Nam ma bạc già phạt đế, tỳ sát xã lũ lỗ, tiết lưu ly, bát lạt bà, hát la xà dã, đát tha yết đa gia, a la ha đế, tam miểu tam bột đà gia. Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, sa ha

NAMO  BHAGAVATE  BHAIṢAIJYA-GURU-VAIḌURYA-PRABHA-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARJATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ  BHAIṢAIJYE  BHAIṢAIJYE  BHAIṢAIJYA  SAMUDGATE  SVĀHĀ

Bấy giờ, trong ánh sáng nói Chú này xong thì Đại Địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, tất cả chúng sinh đều trừ được bệnh khổ, thọ nhận niềm vui an ổn. 

_Dược Sư Phật Tâm Chú của Tạng Mật là: “Đa nhã tha: Ông, biệt ca tử dã, biệt ca tử dã, ma cáp biệt ca tử dã lạc tạc, sa ma già đức hắc, thoa cáp” được trích từ Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn

TADYATHA: OṂ  BHAIṢAJYA  BHAIṢAJYA  MAHA-BHAIṢAJYA-RĀJA  SAMUDGATE  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì Tâm Chú này là: TADYATHĀ: OṂ_  BHAIṢAJYE  BHAIṢAJYE  MAHĀ-BHAIṢAJYA-RĀJA  SAMUDGATE  SVĀHĀ)

Do ở Thệ Nguyện sâu rộng, Công Đức vô tận  của Dược Sư Như Lai nên Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn gia trì chúng sinh, khiến được tiêu tai miễn nạn, trừ khử bệnh khổ. Tu trì, đọc tụng hay nhổ bứt tất cả Nghiệp Chướng, hộ trì Thân Tâm an khang, được vô lượng Phước Tuệ.